ยินดีต้อนรับ...
  
  ข่าวสาร
  บุคลากรในหน่วยงาน
  เรื่องน่ารู้
  กระดานสนทนา
  ติดต่อเรา
  ออกจากโปรแกรม
 • โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
  โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของข้าราชการบำนาญ(โครงการจ่ายตรง)
  โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว(ส่วนกลาง)
  โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว(ส่วนกลาง)
  โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

     เข้าโปรแกรมที่นี่...

 • โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
     เข้าโปรแกรมที่นี่...


หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ : ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและพัฒนา โดย :
พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์/ชัยณรงค์ ศรีวิรัตน์  โทร : 0-2241-5600 ต่อ 54446
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ มกราคม 2558